македонски комитет
за големи електрични
системи во сигре

      international council on
large electric systems
macedonian committee

6. советување

6. conference