ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР
Претседател:
д-р Влатко Чингоски, ЈП "Електростопанство на Македонија", Сектор за развој и инвестиции, Скопје
Членови:
д-р Рубин Талески, Електротехнички факултет, Скопје
Кирил Наумоски, ЈП "Електростопанство на Македонија", Подружница "Електродистрибуција Охрид", Охрид
м-р Јордан Шикоски, А.Д. "ЕМО", Охрид
Михаил Битрак, А.Д. "Видео Инжињеринг",Охрид
Ева Шуклева, ЈП "Електростопанство на Македонија", Подружница "Електропренос", Скопје
Марјан Србиновски, ЈП "Електростопанство на Македонија", Подружница "Електропренос", Скопје
Зоран Делев, ЈП "Електростопанство на Македонија", Скопје
Климент Наумоски, ЈП "Електростопанство на Македонија" , Скопје
Марија Стефкова, ЈП "Електростопанство на Македонија", Скопје

 

 
ПОЧЕСЕН ОДБОР
Претседател:
Ламбе Арнаудов, генерален директор на ЈП "Електростопанство на Македонија"
Членови:
д-р Ненад Новковски, Министер за образование
м-р Бесник Фетаи, Министер за економија
д-р Ристо Миновски, Претседател на МАКО СИГРЕ
д-р Александар Анчевски, Ректор на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Скопје
д-р Божидар Маслинко, Ректор на Универзитетот "Св. Климент Охридски", Битола
д-р Гордана Речкоска, Проректор на Универзитетот "Св. Климент Охридски", Битола
академик д-р Томе Бошевски, МАНУ
д-р Никола Наумоски, градоначалник на Охрид
д-р Властимир Гламочанин, декан на Електротехничкиот факултет, Скопје
д-р Милан Ќосевски, декан на Машинскиот факултет, Скопје
д-р Душан Поповски, декан на Техничкиот факултет, Битола
м-р Драго Шајноски, генерален директор на А.Д. "ЕМО", Охрид
Јован Петровски, директор на МОБИМАК, Скопје