СОБРАНИЕ

 • Сите индивидуални членови на МАКО-СИГРЕ
 • Претседател: д-р Ристо Миновски
 • Потпретседател: Александар Шекерински

НАДЗОРЕН ОДБОР

 • д-р Симеон Близнаковски
 • м-р Драган Михајловски
 • Ристо Павлов

ИЗВРШЕН ОДБОР

 • д-р Ристо Миновски, претседател
 • Александар Шекерински, потпретседател
 • Ева Шуклева, секретар
 • д-р Ристо Ачковски
 • Благоја Блажев
 • Пеце Бранов
 • д-р Властимир Гламочанин
 • д-р Леонид Грчев
 • Благоја Донев
 • д-р Мито Златановски
 • Љубомир Ивановски
 • д-р Воислав Јанков
 • м-р Дионис Манов
 • Аце Нацевски
 • д-р Љубомир Николовски
 • д-р Лидија Петковска
 • Љубин Поповски
 • д-р Драгослав Рајичиќ
 • д-р Рубин Талески
 • Илија Трајковски
 • д-р Влатко Чинговски